Documente de interes public

Actualizat la 04.07.2024
DataTip documentScurtă descriereFișier
04.07.2024 ANUNȚ PUBLIC Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
COMUNA RUNCU SALVEI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Modernizarea infrastructurii rutiere agricole din comuna Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud”, propus a fi amplasat în localitatea Runcu Salvei, extravilan, comuna Runcu Salvei, jud. Bistrița-Năsăud.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr.20 și la sediul titularului, COMUNA RUNCU SALVEI, din localitatea Runcu Salvei, str. Principală, nr.1, comuna Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 9-15 și vineri între orele 9-13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud.
11.03.2024 ANUNȚ ACHIZIȚIE PUBLICĂ În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractul de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Runcu Salvei, cu sediul în Runcu Salvei, str. Principală, nr. 1, județ Bistrița-Năsăud, tel 0363-419-934, fax 0363-419-934 e-mail primariarunc@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă, achiziționează Reparații drumuri în localitatea Runcu Salvei, Comuna Runcu Salvei, Județul Bistrița-Năsăud
CPV 45233141-9

Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: Buget local
Tip contract: Lucrări
( detalii în documentul atașat )
Anexa lista cantități
Formulare (Editabil DOC)
01.03.2024 ANUNȚ ACHIZIȚIE PUBLICĂ În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractul de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Runcu Salvei, cu sediul în Runcu Salvei, str. Principală, nr. 1, județ Bistrița-Năsăud, tel 0363-419-934, fax 0363-419-934 e-mail primariarunc@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă, achiziționează Reparații și modernizarea teren de sport de la Școala Ioan S. Pavelea din localitatea Runcu Salvei, Comuna Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud
CPV 45000000-7 Lucrări de construcții (Rev.2)

Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: Buget local
Tip contract: Lucrări
( detalii în documentul atașat )
Anexa lista cantități
Formulare (Editabil DOC)
28.02.2024 ANUNȚ PUBLIC DOCUMENTAȚIA NECESARĂ PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ”PROGRAMUL DE SUSȚINERE A PRODUCȚIEI DE CARTOF DE CONSUM ÎN ANUL 2024”
Înscrierea în program se face până cel târziu la data de 20 mai 2024, inclusiv. Cererea este însoțită de următoarele documente:
a) dosar
b) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal, dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
c) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024;
d) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;
e) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea ( FORME JURIDICE );
f) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
g) adeverinţa, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2024, care atestă suprafaţa de teren cultivată cu cartof de consum, utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;
a) declarații pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute in anexa nr. 2 din HG nr. 150/ 2024;
Documentele se depun personal sau prin email (dadr.bn@madr.ro) la Direcția pentru Agricultură Județeană Bistrița – Năsăud
(detalii în documentul atașat)
07.02.2024 ANUNȚ ACHIZIȚIE PUBLICĂ În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractul de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Runcu Salvei, cu sediul în Runcu Salvei, str. Principală, nr. 1, județ Bistrița-Năsăud, tel 0363-419-934, fax 0363-419-934 e-mail primariarunc@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă, achiziționează produse având ca obiect Achiziționare materiale didactice în cadrul proiectului ”DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE, A ȘCOLII GIMNAZIALE ”IOAN S. PAVELEA”, COMUNA RUNCU SALVEI, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” Cod CPV: 39162200-7 Materiale și echipamente de pregătire (Rev.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, contract de finanțare nr.2447DOT/2023 cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, fiind înregistrat la Unitatea Administrativ Teritorială Runcu Salvei cu nr.1662/08.09.2023, cod F-PNRR-Dotări-2023-0938
Termen de livrare: maxim 60 de zile
Modalități și condiții de plată: Plățile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face numai după emiterea facturii ca urmare a aprobării de către Autoritatea Contractantă a produselor aferente activităților efectuate de Contractant, în condițiile Caietului de sarcini. Plata contravalorii Produselor furnizate se face, prin virament bancar, în baza facturii, emisă de către Contractant pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale, direct în contul Contractantului indicat pe factură.Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de maxim 30 zile de la data primirii sumelor de la finanțator, în urma decontării cererilor de transfer, verificate și autorizate de la plata conform instrucțiunilor și procedurilor operaționale specifice de lucru emise de către UEFISCDI-PNRR
( detalii în documentul atașat )
Caiet de sarcini
Model contract de furnizare produse (Editabil DOCX)
Formulare (Editabil DOC)
18.01.2024 ANUNȚ PUBLIC Anunț
privind concesionarea prin licitație publică
a lotului de teren care aparține domeniului public al comunei Runcu Salvei
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: COMUNA RUNCU SALVEI, STR. PRINCIPALĂ, NR. 1, RUNCU SALVEI, judeţul BISTRIŢA-NĂSĂUD, telefon/fax: 0363-401-943, email: primariarunc@yahoo.com.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren aparținând domeniului public al Comunei Runcu Salvei, situat în extravilanul comunei Rebrişoara, judeţul Bistriţa-Năsăud, categoria de folosinţă neproductiv, în suprafață de 3.086 mp, înscris în C.F. 29547 Rebrişoara, conform caietului de sarcini, H.C.L. nr. 44/22.12.2023 şi a temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Compartimentul - Secretariat din cadrul comunei Runcu Salvei, nr. 1, județul Bistrița-Năsăud.
( detalii în documentul atașat )
20.11.2023 ANUNȚ PUBLIC În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractul de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Runcu Salvei, cu sediul în Runcu Salvei, str. Principală, nr. 1, județ Bistrița-Năsăud, tel 0363-419-934, fax 0363-419-934 e-mail primariarunc@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă, achiziționează produse având ca obiect Achiziționare materiale didactice în cadrul proiectului ”DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE, A ȘCOLII GIMNAZIALE ”IOAN S. PAVELEA”, COMUNA RUNCU SALVEI, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” Cod CPV: 39162200-7 Materiale și echipamente de pregătire (Rev.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, contract de finanțare nr.2447DOT/2023 cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, fiind înregistrat la Unitatea Administrativ Teritorială Runcu Salvei cu nr.1662/08.09.2023
Termen de livrare: 30 de zile
Modalități și condiții de plată: Plățile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face numai după emiterea facturii ca urmare a aprobării de către Autoritatea Contractantă a produselor aferente activităților efectuate de Contractant în condițiile Caietului de sarcini. Plata contravalorii Produselor furnizate se face, prin virament bancar, în baza facturii, emisă de către Contractant pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale, direct în contul Contractantului indicat pe factură.Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termne de maxim 30 zile de la data primirii sumelor de la finanțator

( detalii în documentul atașat )
Documente atașate:
Caiet de sarcini
Declaratie date identificare
Model contract de furnizare (DOCX)
Formulare (Editabil DOC)
17.11.2023 ANUNȚ PUBLIC În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractul de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Runcu Salvei, cu sediul în Runcu Salvei, str. Principală, nr. 1, județ Bistrița-Năsăud, tel 0363-419-934, fax 0363-419-934 e-mail primariarunc@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă, achiziționează produse având ca obiect REABILITARE ENERGETICĂ ȘCOALA CLASELE I-IV, COMUNA RUNCU SALVEI, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
1. Modalitatea de atribuire: achiziție directă
2. Sursa de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10-Fondul local, I3- Reabilitare moderată a cșădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, contract de finanțare nr. 10107/26.01.2023 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
3. Perioada de garanție acordată lucrărilor: minim 2 ani și decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală
Termen de execuție: Maxim 12 luni începând de la data atriburii contractului/ emiterii ordinului de începere a lucrărilor.
( detalii în documentul atașat )
Documente atașate:
Caiet de sarcini
Declaratie date identificare
Anexe documente (format ZIP)
Formulare (Editabil DOC)
02.11.2023 ANUNȚ PUBLIC Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
Unitatea administrativ teritorială RUNCU SALVEI din județul Bistrița-Năsăud anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.10, 70, 73, începând cu data de 9 noiembrie 2023, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Runcu Salvei și online pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate imobiliară, conform art.14 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată și completările ulterioare.
Cererile de rectificare însoțite de înscrisurile doveditoare pot fi transmise la sediul primăriei prin poștă sau curier, ori prin mijloace electronice, sau formulate în sistemul informatic, caz în care certificarea nealterării conținutului înscrisurilor doveditoare odată cu redactarea pe suportul informatic, va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică calificată.
( detalii în documentul atașat )
16.10.2023 ANUNȚ PUBLIC În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractul de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Runcu Salvei, cu sediul în Runcu Salvei, str. Principală, nr. 1, județ Bistrița-Năsăud, tel 0363-419-934, fax 0363-419-934 e-mail primariarunc@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă, achiziționează execuție lucrări pentru obiectivul PIETRUIRE DRUM DUPĂ DEAL DIN LOC. RUNCU SALVEI COM. RUNCU SALVEI, JUD. B-N
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: bugetul comunei Runcu Salvei pe anul 2023 (buget local)
Perioada de garanție acordată lucrărilor: minim 2 ani și decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală
Durata de execuție: 12 luni
Tip anunț: Achiziție directă
Tip contract: lucrări
( detalii în documentul atașat )
27.09.2023 COMUNICAT DE PRESĂ Comunicat de presă
“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
- ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT -
“DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE, A ȘCOLII GIMNAZIALE ”IOAN S. PAVELEA”, COMUNA RUNCU SALVEI, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Runcu Salvei, în calitate de beneficiar, a semnat contractul de finantare cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în numele și pentru Ministerul Educației, în calitate de agenție de implementare și a demarat implementarea proiectului “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale, a Școlii Gimnaziale ”Ioan S. Pavelea”, comuna Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud”.
Proiectul este finantat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare si Reziliență (PNRR) - Pilonul VI - Politici pentru noua generație - Componenta 15: Educație.
03.05.2023 ANUNȚ PUBLIC DE SELECȚIE OFERTE Pentru EXECUȚIA LUCRĂRILOR în cadrul investiției
”Modernizarea sistemului de iluminat stradal în Comuna Runcu Salvei, Județul Bistrița-Năsăud”
ÎN ATENȚIA ORICĂRUI OPERATOR ECONOMIC
Vă aducem la cunoștință ca A.C. Comuna Runcu Salvei intenționează să contracteze ACHIZIȚIA DE LUCRĂRI în cadrul investiției ”Modernizarea sistemului de iluminat în Comuna Runcu Salvei, Județul Bistrița-Năsăud”
DATE ȘI INFORMAȚII:
1. Ofertele se pot depune până la data de 11.05.2023, ora 12:00, la registratura achizitorului sau prin e-mail la adresa primariarunc@yahoo.com
2. Toate datele și informațiile tehnice se regăsesc la adresa https://primariaruncusalvei.ro
Documente atașate:
Referat de necesitate
Caiet de sarcini
Referat calitate (157 pagini PDF)
Contract lucrări (editabil DOCX)
Formulare (editabil DOCX)
Actualizare 04.05.2023
Modificare durata contract execuție de la 3 la 6 luni
Răspuns consolidat la solicitările de clarificare
26.04.2023 ANUNȚ PUBLIC COMUNA RUNCU SALVEI titular al proiectului „Modernizare drum Dealul Bisericii, comuna Runcu Salvei, județul Bistriţa-Năsăud”, amplasat în localitatea Runcu Salvei, intravilan, extravilan, judeţul Bistriţa-Năsăud, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare drum Dealul Bisericii, comuna Runcu Salvei, județul Bistriţa-Năsăud”, amplasat în localitatea Runcu Salvei, intravilan, extravilan, judeţul Bistriţa-Năsăud.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbn.anpm.ro/.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.
22.03.2023 ANUNȚ PUBLIC În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractul de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Runcu Salvei, cu sediul în Runcu Salvei, str. Principală, nr. 1, județ Bistrița-Năsăud, tel 0363-419-934, fax 0363-419-934 e-mail primariarunc@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă, achiziționează Modernizare drum Dealul Bisericii, comuna Runcu Salvei, Județul Bistrița-Năsăud
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local
Tip anunț: cumpărări directe
Tip contract: lucrări
Denumirea achiziției: Modernizare drum Dealul Bisericii, comuna Runcu Salvei, Județul Bistrița-Năsăud
Cod clasificare CPV: 45233120-6 Lucrări de construcții de drumuri (Rev. 2)
( detalii în documentul atașat )
21.03.2023 ANUNȚ PUBLIC COMUNA RUNCU SALVEI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare drum Dealul Bisericii, comuna Runcu Salvei, județul Bistriţa-Năsăud", amplasat în localitatea Runcu Salvei, intravilan, extravilan, județul Bistrița-Năsăud.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20 și la sediul titularului: COMUNA RUNCU SALVEI din localitatea Runcu Salvei, nr. 1, în zilele de luni - joi între orele 09:00 - 15:00 și vineri, între orele 09:00 - 13:00
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.
09.03.2023 ANUNȚ PUBLIC ANUNȚ PUBLIC LICITAȚIE DESCHISĂ BUNURI
Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
5 trupuri de păşune, aparținând domeniului public al Comunei Runcu Salvei: Muntele Celariu „Tomnatic” cu Mutările „Preluca la Saivan” - în suprafață de 35,86 ha înscris în C.F. 29965 şi „Bătrâna” - în suprafață de 33,61 ha înscris în C.F. 29605, Muntele Celariu: Mutarea „Steze” (Bătrâna) - în suprafață de 92,57 ha înscrisă în C.F. 29916 – acestea fiind situate pe raxa comunei Romuli din județul Bistrița-Năsăud; Muntele Craia: Mutarea „Preluci” - 50,90 ha, Muntele Craia: Mutarea „Faget” - 77,30 ha – situate pe raza comunei Rebrișoara din județul Bistrița-Năsăud; “Runcu Salvei” - Rid „Coasta Lucoaiei” în suprafaţă de 0,38 ha înscris în C.F. 25811 și suprafața de 1,11 ha înscris în C.F. 25812, conform caietului de sarcini, H.C.L. nr.8/28.02.2023 şi a temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
PRIMAR
PAVELEA ANCHIDIM
09.12.2022 ANUNȚ PUBLIC Anunț public privind decizia etapei de încadrare
COMUNA RUNCU SALVEI, titulară a proiectului: Construirea rețelei publice de apă uzată menajeră și stație de epurare în comuna Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Construirea rețelei publice de apă uzată menajeră și stație de epurare în comuna Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud, propus a fi amplasat în localitatea Runcu Salvei, intravilan și extravilan, comuna Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr.20, în zilele de luni - joi, între orele 09:00 - 15:00 și vineri între orele 09:00 - 13:00, precum și pe site-ul agenției : http://apmbn.anpm.ro/
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
PRIMAR
PAVELEA ANCHIDIM
28.10.2022 ANUNȚ PUBLIC Primăria comunei Runcu Salvei vă aduce la cunoștință faptul că, prin apariția H.G. nr. 714/2022, s-a stabilit obligativitatea ca autorităţile publice locale să înfiinţeze şi să întreţină un registru de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate dintr-o unitate administrativ-teritorială.
Astfel persoanele fizice şi juridice au obligația de a declara la Primărie sistemele individuale autorizate pentru colectarea și epurarea apelor uzate.
Drept urmare, atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice care au pe proprietăţi astfel de sisteme individuale autorizate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate (bazine de colectare, cum sunt fosele septice, toaletele cu bazine etc.), trebuie să depună, la Primăria comunei Runcu Salvei, o cerere/declaraţie până la data de 01 noiembrie 2022. Nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art.11 alin.(1) și (2) și art.15 alin. (2) din H.G. nr.714/2022, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.
Formularul de înregistrare se găsește la sediul Primăriei și pe pagina de internet a instituției.
06.10.2022 ANUNȚ PUBLIC Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației
Campanie de informare a cetățenilor ”DEEE-urile - Deșeurile de Echipamente Electrice și Electronice”
15.10.2021 ANUNȚ PUBLIC Măsuri de sprijin conform Legii nr. 226/2021 - Consumatorul vulnerabil

Ajutorul pentru încălzirea locuinței (sezonul rece), suplimentul pentru energie (lunar, tot anul), măsură de compensare conform O.U.G. nr. 118/2021 pentru consumul de energie electrică și gaze naturale Informații utile
Pliant Ministerul Muncii și Protecției Sociale Pliant
Formular cerere - declarație pe propria răspundere Cerere - declarație pe propria răspundere


Tutoriale video care oferă sprijin în completarea cererii-declarației pe propria răspundere de către persoana singură, reprezentantul familiei, respectiv o terță persoană care reprezintă un solicitant aflat în incapacitatea de a completa formularul

(a) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către persoana singură
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către reprezentantul familiei
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către o terță persoană
-
18.08.2021 ANUNȚ PUBLIC COMUNA RUNCU SALVEI, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Construirea rețelei publice de apă uzată menajera și stație de epurare în comuna Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud, propus a fi amplasat în localitatea Runcu Salvei, intravilan și extravilan, comuna Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20 și la sediul titularului: COMUNA RUNCU SALVEI, din localitatea Runcu Salvei, nr. 1, județul Bistrița-Năsăud, în zilele de luni, joi, între orele 9 - 15 și vineri, între orele 9 - 13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud.
28.12.2020 ANUNȚ PUBLIC Anunț prelabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
15.07.2020 ANUNȚ PUBLIC Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului